Kengetallen

Kengetallen hebben verschillende definities. Op deze pagina gaan we in op de boekhoudkundige definitie. Kengetallen geven een globaal inzicht in de financiële gezondheid van een onderneming.

Verschillende categorieën kengetallen

Kengetallen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Deze zijn allemaal van belang en zou je periodieke dienen op te stellen en te beoordelen. Met name de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande perioden is erg belangrijk om goed in het oog te houden.

Liquiditeit

Bij de liquiditeit gaat het erom in hoeverre een onderneming in staat is te voldoen aan de kortlopende schulden. Hiervoor worden met name de currente ratio en de quick ratio gebruikt. Bij de current ratio tel je de liquide en vlottende activa bij elkaar op en dit deel je door het kortlopend vreemd vermogen. Bij de quick ratio laat je de voorraden buiten beschouwing.

Het is naast het berekenen van de ratio, ook van belang om de kwaliteit van de ratio te beoordelen. Vooral bij de current ratio speelt dit een rol. Het is bijvoorbeeld maar de vraag hoe snel je voorraden kunt omzetten in liquide middelen, om zodoende te gebruiken om kortlopende schulden te voldoen.

Solvabiliteit

Bij de solvabiliteit wordt er gekeken naar de lange termijn. De verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen speelt hier een grote rol. Om de solvabiliteit te bepalen, wordt er vaak gekeken naar de debt ratio.

Hierbij worden de schulden uitgedrukt in een percentage van de activa. Het geeft aan, in hoeverre deze activa zijn gefinancierd met vreemd vermogen.

Kengetallen solvabiliteit

Des te hoger het percentage, des te hoger het risico. Hoe hoog de debt ratio dient te zijn, hangt af van de industrie waarin je actief bent. Industrieën die kapitaalintensief zijn werken met een hogere debt ratio. 

Is de debt ratio groter dan 1, dan is er sprake van een serieus probleem. De schulden zijn dan groter dan de bezittingen.

Rentabiliteit

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen rentabiliteit op het eigen vermogen, vreemd vermogen en totaal vermogen.

Bij de rentabiliteit, ofwel de netto winst, van het eigen vermogen wordt de netto-winst uitgedrukt in percentage van het eigen vermogen. Dit geeft aan hoeveel je verdiend hebt met het geïnvesteerde vermogen.

Bij de berekening van de rentabiliteit van het totale vermogen neem je de winst voor interest en belastingen en deel je dit door het totale vermogen.

En tenslotte bij de rentabiliteit van het vreemde vermogen, worden de interestlasten gedeeld door het totale vermogen.

Indien de rentabiliteit van het totale vermogen lager is dan de rentabiliteit van het vreemde vermogen, dan verlies je geld met het vreemde vermogen. Het kost je dan meer dan dat dit je oplevert. Je dient ervoor te zorgen dat dit op lange termijn niet het geval is. Lenen kost je dan eigenlijk gewoon geld.

Bedrijfsactiviteiten

De groep van kengetallen die behoort tot de bedrijfsactiviteiten is omvangrijk. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kengetallen met betrekking tot voorraden en voorraadbeheer, betalingstermijnen van debiteuren en ga zomaar door.

Het belang van kengetallen

Het periodiek berekenen van kengetallen is belangrijk. Dit dien je eenvoudig te kunnen doen op basis van de informatie die je uit jouw boekhoudprogramma kunt halen.

Naast dat de absolute waarde van een kengetal van belang is, is ook de ontwikkeling uitermate belangrijk. Dit kan een vroege signalering zijn dat er iets niet goed gaat. Of juist wel erg goed. 

Zaken op korte termijn bijsturen is altijd lastig. Door het juiste gebruik van kengetallen krijg je op tijd een signaal dat je actie dient te ondernemen, waardoor je niet direct op korte termijn radicale maatregelen hoeft te nemen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *